Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък - на допуснатите и недопуснатите кандидати по открит конкурс за заемане на длъжността „старши счетоводител” в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” при КЗП

2018-03-01

С П И С Ъ К

на  допуснатите и недопуснатите кандидати по открит  конкурс за заемане на длъжността „старши счетоводител” в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” при КЗП

 

 I.Допуснати  кандидати:

  1. Йонина Иванова Донова
  2. Мариела Стоева Александрова
  3. Албена Недялкова Каменова - Крумова

ІІ. Недопуснати кандидати:

Няма

Конкурсът ще се състои на 12.03.2018г. /понеделник/ от 10:00 часа. Моля, всички допуснати кандидати да се явят в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл. Славейков № 4А, ет. 3.

    Забележка: Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, който включва въпроси от Устройствения правилник на КЗП, Закона за счетоводството, Счетоводните стандарти за публичния сектор, Закона за бюджета на Република България за съответната година и Постановлението на Министерски съвет за приложението му, Единната бюджетна класификация, Сметкоплан на бюджетните предприятия и Указания на министерството на финансите, Закона за публичните финанси, взаимоотношенията с банковите институции и др. свързани с финансовата дейност на бюджетните организации. Конкурсът включва и интервю.

Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 12.03.2018 г. /понеделник/ в сградата на Комисията за защита на потребителите - гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3.

 

 01.03.2018г.                                                     Мария Варадинова

                                                                          Председател на конкурсната комисия