Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

С П И С Ъ К - на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения конкурс за заемане на една щатна бройка на длъжността „старши счетоводител” в гр.Пловдив на регионална дирекция със седалище Пловдив към главна дирекция „Контрол на пазара”

2018-09-21

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения конкурс за заемане на една щатна бройка на длъжността „старши счетоводител” в гр.Пловдив на регионална дирекция със седалище Пловдив към главна дирекция „Контрол на пазара”

 

І. Допуснати кандидати:

 

1. Мария Костадинова Хаджимоскова  

 

ІІ. Недопуснати кандидати: Няма

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 15.10.2018 г. /понеделник/ от 10.30 ч. в сградата на КЗП гр. София, пл. “Славейков” №4А, ет. 3 за провеждане на теста, който ще включва въпроси от  Устройствения правилник на КЗП, Закона за счетоводството, Закон за публичните финанси, Счетоводните стандарти за публичния сектор, Сметкоплана на бюджетните организации, Единна бюджетна класификация, Указания на Министерство на финансите и др. свързани с финансовата дейност на дирекцията, както и въпроси по длъжностната характеристика. Конкурсът включва и интервю. Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 15.10.2018 г. /понеделник/ в сградата на КЗП гр. София, пл. „Славейков” №4А, ет.3.

 

С о ф и я                                                             Мария Варадинова

21.09.2018 г.                                                       Председател на конкурсната комисия