Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „главен инспектор” за област Бургас на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към главна дирекция „Контрол на пазара“

2019-09-24

СПИСЪК

 

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „главен инспектор” за област Бургас на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към главна дирекция „Контрол на пазара“

 

І. Допуснати кандидати:

 

  1. Димитър Симеонов Караманов – Ц-03-6765/11.09.2019г.
  2. Димитрина Димитрова Иванова – Ц-03-6800/12.09.2019г.
  3. Дарина Нолева Нолева – Ц-03-6804/12.09.2019г.

 

II. Недопуснати кандидати

 

Няма

 

Конкурсът ще се състои на 30.09.2019г. от 13 ч.

 

          Допуснатите кандидати да се явят в 13ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл. Славейков № 4А, ет. 3 за провеждане на тест, който ще включва въпроси от: Закона за защита на потребителите, Закона за туризма, Закона за административните нарушения и наказания,  Административно процесуалния кодекс, Наредба за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, Наредба за условията и реда за предоставяне на информация за стоките и услугите, които представляват риск за потребителите, и за реда за осъществяване на сътрудничество между производителите, дистрибуторите, лицата, предоставящи услуги, и контролните органи, Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите, както и въпроси, свързани с правомощията и функциите на КЗП и задълженията по длъжностната характеристика за длъжността.

          Интервю с издържалите теста кандидати ще се проведе на 30.09.2019г. (Понеделник) в сградата на Комисията за защита на потребителите - гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3.

 

Игнат Арсенов

Председател на конкурсната комисия

 

24.09.2019г.