Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък - на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на една щатна бройка за длъжността „юрисконсулт” в гр. Пловдив на регионална дирекция със седалище Пловдив, към главна дирекция „Контрол на пазара”.

2018-09-14

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения конкурс за заемане на една щатна бройка на длъжността „юрисконсулт” в гр.Пловдив на регионална дирекция със седалище Пловдив към главна дирекция „Контрол на пазара”:

І. Допуснати кандидати за конкурса за заемане на една щатна бройка на длъжността „юрисконсулт” в гр. Пловдив на регионална дирекция със седалище Пловдив към главна дирекция „Контрол на пазара”:

 

1. Дочка Василева Пеева

2. Християн Венциславов Христов

3. Гергана Павлинова Тодорова

4. Добромир Димитров Марковски

 

Недопуснати кандидати: Няма

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 26.09.2018 г. /сряда/ от 10.00 ч. в сградата на КЗП гр. София, пл. “Славейков” №4А, ет. 3 за провеждане на теста, който ще включва въпроси от Закона за защита на потребителите, Закона за туризма, Закона за потребителския кредит, Закона за административните нарушения и наказания, Административно-процесуалния кодекс, Устройствения правилник на КЗП, както и въпроси свързани със задълженията по длъжностната характеристика за длъжността и въпроси, касаещи компютърната компетентност на кандидатите. Конкурсът включва и интервю. Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 26.09.2018 г. /сряда/ в сградата на КЗП гр. София, пл. „Славейков” №4А, ет.3.

 

С о ф и я 
14.09.2018г.
  

                                                                    Емилия Елчинова

                                           Председател на конкурсната комисия