Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Обявление за заемане на една щатна бройка на длъжността „старши юрисконсулт” в гр. Русе на регионална дирекция със седалище гр. Русе, към главна дирекция „Контрол на пазара”.

2019-05-28

старши юрисконсулт

Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, гр. София, пл. “Славейков” № 4А обявява конкурс за заемане  на една щатна бройка на  длъжността „старши юрисконсулт” в гр. Русе на регионална дирекция със седалище гр. Русе, към главна дирекция „Контрол на пазара”.

 

Длъжността касае правното обслужване на Комисията за защита на потребителите и на нейната администрация, осигуряване на законосъобразност в дейността на комисията и на издаваните от нея актове.

 

Размерът на основната заплата за длъжността е 800 лв.

І.   Минимални изисквания, на които следва да отговарят кандидатите:

1. Висше юридическо образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър”.

2. Придобита юридическа правоспособност.

3.  Изисквания за професионален опит или ранг:

а) минимален професионален опит - 1 година, който включва времето, през което кандидатът е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика на длъжността;

б) минимум V /пети/ младши ранг - ако кандидатът не притежава изискуемия професионален опит.

 

ІІ. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

- познаване и ползване на нормативните актове,  свързани с дейността на служителя;

- умения за работа в екип за постигане на обща цел;

- умения за писмена комуникация;

- добри компютърни умения - работа с Windows (Word, Exсel) и интернет, работа с електронни продукти в областта на правото.

     

ІІІ. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който да се проверят знанията и уменията  на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на съответната длъжност. Конкурсът включва и интервю.

 

ІV.1. Кандидатите могат да подават заявленията си за участие в конкурса  лично или чрез пълномощник в деловодството на Комисията за защита на потребителите - гр. София, пл. “Славейков” № 4А, ет. 4, стая 409 в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, от 29.05.2019 г. до 07.06.2019 г. вкл., като прилагат следните документи:

- декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

- копие от диплома за завършено висше образование, удостоверяваща  придобитата образователно-квалификационна степен, както и копие от удостоверението за придобита юридическа правоспособност;

- копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език,   доказващ извършване на дейност в чужбина  или документ за  придобития ранг като държавен служител.

 

2. При подаване на документите в деловодството, на кандидатите ще бъдат предоставени бланки на заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и декларацията по т. ІV.1.

 

3. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще бъдат поставени на информационното табло в сградата на Комисията за защита на потребителите, гр. София, пл. “Славейков” № 4А, ет. 3, както и на електронната й страница - www.kzp.bg.

 

                                                    

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                  

                             ДИМИТЪР МАРГАРИТОВ