Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Обявление - за заемане на една щатна бройка на длъжността „старши счетоводител” в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” - гр.София.

2018-02-08

Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, гр. София, пл. “Славейков” № 4А обявява  конкурс за заемане  на една щатна бройка на  длъжността „старши счетоводител”  в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” - гр.София.

Длъжността касае осъществяване на  финансово-счетоводното обслужване на Комисията за защита на потребителите в съответствие с нормативната уредба, указания на Министерството на финансите и вътрешни актове на комисията, свързани с финансово - счетоводната дейност в бюджетната сфера.

Размерът на основната заплата за длъжността  е 850 лв.

І.   Минимални изисквания, на които следва да отговарят кандидатите:

1. Висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър”.

2.    Изисквания за професионален опит или ранг:

а) минимален професионален опит – 2 години, който включва времето, през което кандидатът е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика на длъжността - в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии;

б) минимум ІV /четвърти/ младши ранг - ако кандидатът не притежава изискуемия професионален опит.

ІІ.  Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:  

  • предпочитана професионална област, по която е придобито образованието :  стопански науки;
  • познаване и ползване на нормативните актове,  свързани с   дейността на служителя / Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, Счетоводните стандарти за публичния сектор, Сметкоплана на бюджетните организации, Единната бюджетна класификация, Указания на Министерството на финансите и др. свързани с финансовата дейност на дирекцията/;
  • умения за добра работа в екип за постигане на обща цел;
  • умения за писмена комуникация;
  • много добри компютърни умения - работа със специализирани счетоводни програми, Windows (Word, Excel) и др.

ІII. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който да се проверят знанията и уменията  на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на съответната длъжност. Конкурсът включва и интервю.

IV. 1. Кандидатите могат да подават заявленията си за участие в конкурса  лично или чрез пълномощник  в деловодството на Комисията за защита на потребителите- гр. София, пл. “Славейков” № 4А, ет. 4, стая 409 в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса,  от 08.02.2018 г. до 22.02.2018 г. вкл., като  прилагат следните документи :

     - декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

     -  копие от диплома за завършено висше образование, удостоверяваща  придобитата образователно- квалификационна степен;

     - копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит

     - трудова книжка, осигурителна  книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина  или документ за  придобития ранг като държавен служител.

2. При подаване на документите в деловодството, на кандидатите ще бъдат предоставени бланките на заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и декларацията по т. ІV.1.

3. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще бъдат поставени на информационното табло в сградата на Комисията за защита на потребителите, гр. София, пл. “Славейков” № 4А, ет.3,  както и на електронната й страница - www.kzp.bg.

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                 

                     ДИМИТЪР МАРГАРИТОВ