Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Обявление за заемане на една щатна бройка на длъжността „старши инспектор” за област Стара Загора на регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, към главна дирекция “Контрол на пазара”.

2018-10-22

старши инспектор

Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, гр. София, пл. “Славейков” № 4А обявява  конкурс за заемане  на една щатна бройка на  длъжността „старши инспектор” за област Стара Загора на регионална дирекция  за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора,  към  главна дирекция “Контрол на пазара”.

Длъжността касае осъществяване на контролната дейност по спазване на нормативните актове, контрола по приложението на които е възложен на КЗП, с цел защита правата на потребителите. Организира  движението на преписките, тяхната отчетност и съхранение, както и съставя актове за установяване на административни нарушения.

Размерът  на основната заплата за длъжността  е  630 лв.

І.Минимални изисквания, на които следва да отговарят кандидатите:

1. Висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър”.

2. Изисквания за професионален опит или ранг:

а) минимален професионален опит – 1 година, който включва времето, през което кандидатът е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика на длъжността;

б) минимум V /пети/ младши ранг - ако кандидатът притежава такъв.

ІІ.Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

- предпочитана специалност, по която е придобито образованието (в   една от изброените професионални области): правни, социални, стопански, природни, хуманитарни или технически науки;

- познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на служителя;

- умения за добра работа в екип за постигане на обща цел;

- умения за писмена комуникация;

- практически умения за оптимално използване на компютърна и комуникационна техника при изпълнение на служебните задължения.

ІІІ.Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който да се проверят знанията и уменията  на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на съответната длъжност. Конкурсът включва и интервю.

ІV.1.Кандидатите могат да подават заявленията си за участие в конкурса  лично или чрез пълномощник  в деловодството на Комисията за защита на потребителите - гр. София, пл. “Славейков” № 4А, ет. 4, стая 409 в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, от 22.10.2018 г. до 01.11.2018 г. вкл., като  прилагат следните документи :

-декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

-копие от диплома за завършено висше образование, удостоверяваща  придобитата образователно- квалификационна степен;

-копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език,   доказващ извършване на дейност в чужбина  или документ за  придобития ранг като държавен служител.

2.При подаване на документите в деловодството, на кандидатите ще бъдат предоставени бланки на заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и декларацията по т. ІV.1.

3.Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще бъдат поставени на информационното табло в сградата на Комисията за защита на потребителите, гр. София, пл. “Славейков” № 4А, ет.3, както и на електронната й страница - www.kzp.bg.

 

                                                     

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                 

                             ДИМИТЪР МАРГАРИТОВ