Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Обявление за заемане на една щатна бройка на длъжността „младши експерт” в отдел „Организация на контрола и безопасност на стоките”, към главна дирекция “Контрол на пазара”.

2018-09-04

Младши експерт

 

Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, гр. София, пл. “Славейков” № 4А обявява конкурс за заемане на една щатна бройка на длъжността „младши експерт” в отдел „Организация на контрола и безопасност на стоките”, към главна дирекция “Контрол на пазара”.

Длъжността касае осъществяване и организиране на контролната дейност по спазване на нормативните актове, контрола по приложението на които е възложен на КЗП, с цел защита правата на потребителите при придобиване от тяхна страна на стоки и услуги, (вкл. туристически), както и защита на икономическите им интереси.

Размерът  на основната заплата за длъжността  е 700 лв.

І.   Минимални изисквания, на които следва да отговарят кандидатите:

1. Висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по ………….”.

2.  Изисквания за професионален опит или ранг:

а) минимален професионален опит – не се изисква;

б) V /пети/ младши ранг- ако кандидатът  притежава такъв.

ІІ. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

       -  предпочитана специалност, по която е придобито образованието (в една от изброените професионални области): правни, социални, стопански, природни, хуманитарни или технически науки;

       - познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на служителя;

       -    умения за добра работа в екип за постигане на обща цел;

       -    умения за писмена комуникация;

        - практически умения за оптимално използване на компютърна и комуникационна техника при изпълнение на служебните задължения.

ІІІ. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който да се проверят знанията и уменията  на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на съответната длъжност. Конкурсът включва и интервю.

ІV. 1. Кандидатите могат да подават заявленията си за участие в конкурса  лично или чрез пълномощник  в деловодството на Комисията за защита на потребителите - гр. София, пл. “Славейков” № 4А, ет. 4, стая 409 в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса от 04.09.2018 г. до 14.09.2018 г.,  като  прилагат следните документи :

     -декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

      -копие от диплома за завършено висше образование, удостоверяваща  придобитата образователно- квалификационна степен;

      -копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език,   доказващ извършване на дейност в чужбина  и придобития ранг като държавен служител – ако има такива .

2. При подаване на документите в деловодството, на кандидатите ще бъдат предоставени бланките на заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и декларацията по т. ІV.1.

3. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще бъдат поставени нa информационното табло в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл."Славейков" № 4А, ет. 3, както и на електронната и страница - www.kzp.bg

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                  

                             ДИМИТЪР МАРГАРИТОВ