Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за заемане на една щат-на бройка за длъжността „инспектор” за в гр. Русе на регионална дирекция със седалище гр. Русе към главна дирекция „Контрол на пазара“.

2019-07-29

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „инспектор” за в гр. Русе на регионална дирекция със седалище гр. Русе към главна дирекция „Контрол на пазара“.

 

І. Допуснати кандидати:

  1. Валентина Цонева Цонева – вх. № Ц-03-5696/05.08.2019г.
  2. Ани Стоянова Иванова – вх. № Ц-03-5708/06.08.2019г.
  3. Корнелия Цветанова Кирчева – вх. № Ц-03-5727/07.08.2019г.

 

II. Недопуснати кандидати

 

Няма

 

Конкурсът ще се състои на 28.08.2019г. от 10 ч.

          Допуснатите кандидати да се явят в 10ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл. Славейков № 4А, ет. 3 за провеждане на тест, който ще включва въпроси от: Закона за защита на потребителите, Закона за административните нарушения и наказания, Административно процесуалния кодекс, Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите, както и въпроси свързани с правомощията, и функциите на КЗП и задълженията по длъжностната характеристика за длъжността

          Интервю с издържалите теста кандидати ще се проведе на 28.08.2019г. (Сряда) в сградата на Комисията за защита на потребителите - гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3.

 

ИГНАТ АРСЕНОВ

Председател на конкурсната комисия

 

15.08.2019г.