Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Обявление за заемане на една щатна бройка на длъжността „главен счетоводител” в дирекция “Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”.

2018-04-20

Главен счетоводител

Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, гр. София, пл. “Славейков” № 4А обявява конкурс за заемане на една щатна бройка на длъжността „главен счетоводител”  в дирекция “Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”.

Длъжността касае осигуряване на цялостното финансово-счетоводно обслужване, контролиране на счетоводното отчитане и отчитането на касовото изпълнение на бюджета на КЗП, както и на регионалните дирекции, съставяне и подписване на годишния финансов отчет на КЗП, организиране и контролиране дейността по отчитане и събиране на наложените от КЗП глоби и имуществени санкции и др.

Размерът на основната заплата за длъжността  е 1300 лв.

І. Минимални изисквания, на които следва да отговарят кандидатите:

1. Висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър”.

2. Изисквания за професионален опит или ранг:

а) минимален професионален опит – 4 години, който включва времето, през което кандидатът е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика на длъжността;

б) ранг - ІІІ /трети/ младши ранг- ако кандидатът притежава такъв.

3.  Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • предпочитана професионална област, по която е придобито образованието :  
 •  стопански науки;
 • познаване и ползване на нормативните актове,  свързани с   дейността на

служителя / Закона за счетоводството, Счетоводните стандарти за публичния сектор,  Закона за бюджета на Република България за съответната година и Постановлението на Министерски съвет за приложението му, Единната бюджетна класификация, Сметкоплан на бюджетните предприятия и Указания на Министерството на финансите, Закона за публичните финанси, цялата нормативна уредба, свързана с работни заплати и стопански разходи, всички нормативни и подзаконови нормативни актове, свързани с  Единната система на плащания, взаимоотношенията с банковите институции и др. свързани с финансовата дейност на дирекцията/;

 • умения за добра работа в екип;
 • умения за писмена комуникация;
 • добри компютърни умения -  работа с Windows (Word, Exсel), интернет и

специализирани счетоводни програми в т.ч. и програмен продукт  „Ажур”.   

 

ІІ. Специфични изисквания за заемане на длъжността „главен счетоводител”  на основание чл.18 от Закона за счетоводството за лицето съставител на финансов отчет са: с висше счетоводно-икономическо образование – магистър и 2 години стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, или с друго висше икономическо образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол.                   

ІІІ. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който да се проверят знанията и уменията на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на съответната длъжност. Конкурсът включва и интервю.

ІV. 1. Кандидатите могат да подават заявленията лично или чрез пълномощник в деловодството на Комисията за защита на потребителите - гр. София, пл. “Славейков” № 4А, ет. 4, стая 409 в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса от 20.04.2018 г. до 30.04.2018  г. вкл., като прилагат следните документи:

 • декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата,
 • че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;
 • копие от диплома за завършено висше образование, удостоверяваща 
 • придобитата образователно- квалификационна степен;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта;
 • професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език,   доказващ извършване на дейност в чужбина  и придобития ранг като държавен служител – ако има такъв.

2. При подаване на документите в деловодството, на кандидатите ще бъдат предоставени бланките на заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и декларацията по т. ІІІ.

3. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще бъдат поставени на информационното табло в сградата на Комисията за защита на потребителите, гр. София, пл. “Славейков” № 4А, ет.3, както и на електронната й страница - www.kzp.bg.

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                 

                                    ДИМИТЪР МАРГАРИТОВ