Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Обявление - за заемане на една щатна бройка на длъжността „главен директор” на главна дирекция "Контрол на пазара"

2019-05-27

главен директор

 

Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, гр. София, пл. “Славейков” № 4А обявява конкурс за заемане на една щатна бройка на  длъжността „главен директор” на главна дирекция "Контрол на пазара".

 

Длъжността касае ръководене, организиране, коордииране, отчитане и носене на отговорност за контролната и административната дейност на главна дирекция "Контрол на пазара", в т.ч. и регионалните дирекции.

Размерът на основната заплата за длъжността  е 2100 лв.

 

І.  Минимални изисквания, на които следва да отговарят кандидатите:

 

1. Висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър”.

2. Изисквания за професионален опит или ранг:

а) минимален професионален опит – 5 години, който включва времето, през което кандидатът е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика на длъжността;

б) минимум ІІ /втори/ младши ранг - ако кандидатът не притежава изискуемия професионален опит.

 

ІІ.  Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:  

      - предпочитана специалност, по която е придобито образованието (в една от изброените професионални области): правни, социални, стопански, природни, хуманитарни или технически науки;

  • познаване в детайли и правилно прилагане на нормативните актове, свързани с правомощията на КЗП;
  • познаване в детайли и правилно прилагане на ЗАНН и АПК;

      -   умения за създаване на добра организация на работа, в това число планиране и определяне на реалистични срокове за постигането на оптимални резултати;

  • умения и възможност за изграждане на ефективни партньорства в администрацията и извън нея;

      -  способности за мотивиране и подкрепа на становища с ясни и убедителни аргументи;

      -  умения за писмена комуникация;

      -  компютърни умения и познания в областта на услугите на  информационното общество;

      -  да владее свободно, писмено и говоримо, един от трите работни езици на ЕС -английски, френски или немски.                                         

 

ІІІ. Конкурсът ще се проведе чрез писмена разработка по управленска тематика – „Организация, управление и методология на контролната дейност на главна дирекция“ и полагане на практически изпит, при който да се проверят знанията и уменията на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани с изпълнението на длъжността. Конкурсът включва и интервю.

 

ІV. 1. Кандидатите могат да подават заявленията си за участие в конкурса  лично или чрез пълномощник в деловодството на Комисията за защита на потребителите - гр. София, пл. “Славейков” № 4А, ет. 4, стая 409 в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, от 28.05.2019 г. до 06.06.2019 г. вкл., като прилагат следните документи:

 

     - декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

     - копие от диплома за завършено висше образование, удостоверяваща  придобитата образователно-квалификационна степен;

    - копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина  или документ за  придобития ранг като държавен служител.

 

2. При подаване на документите в деловодството, на кандидатите ще бъдат предоставени бланките на заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и декларацията по т. ІV.1.

 

3. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще бъдат поставени на информационното табло в сградата на Комисията за защита на потребителите, гр. София, пл. “Славейков” № 4А, ет. 3, както и на електронната й страница - www.kzp.bg.

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                 

                             ДИМИТЪР МАРГАРИТОВ