Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Oбявление - инспектор Стара Загора

2016-01-11

Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, гр. София, пл. “Славейков” № 4А обявява  конкурс за заемане  на една щатна бройка на  длъжността „инспектор”  в гр.Стара Загора на  регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора,  към главна дирекция „Контрол на пазара”.

 

Длъжността касае осъществяване на контролната дейност по спазване на нормативните актове, контрола по приложението на които е възложен на КЗП, с цел защита правата на потребителите. Организира  движението на преписките, тяхната отчетност и съхранение, както и съставяне на актове за установяване на административни нарушения.

 

Размера на основната заплата за длъжността  е 600 лв.

 

І.   Минимални изисквания, на които следва да отговарят кандидатите:

1. Висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по ........”.

2.  Изисквания за професионален опит или ранг:

а) минимален професионален опит  - не се изисква

б) минимум V /пети/ младши ранг - ако кандидатът притежава такъв.

ІІ. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:  

  • предпочитана специалност, по която е придобито образованието (в една от изброените професионални области): правни, социални, стопански, природни, хуманитарни или технически науки;
  • познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на служителя;
  • умения за добра работа в екип за постигане на обща цел;
  • умения за писмена комуникация;
  • добри компютърни умения - работа с Windows (Word, Excel) и интернет.

ІІІ. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който да се проверят знанията и уменията  на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на съответната длъжност. Конкурсът включва и интервю.

 

ІV. 1. Кандидатите могат да подават заявленията си за участие в конкурса  лично или чрез пълномощник  в деловодството на Комисията за защита на потребителите - гр. София, пл. “Славейков” № 4А, ет.4, стая 409 в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, от 11.01.2016 г. до 21.01.2016 г., като  прилагат следните документи :

  • декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;
  • копие от диплома за завършено висше образование, удостоверяваща  придобитата образователно- квалификационна степен;
  • копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език,   доказващ извършване на дейност в чужбина  и/ или придобития ранг като държавен служител-ако има такива.

 

2. При подаване на документите в деловодството, на кандидатите ще бъдат предоставени бланките на заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и декларацията по т. ІV.1.

 

3. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще бъдат поставени на информационното табло в сградата на Комисията за защита на потребителите, гр. София, пл. “Славейков” № 4А, ет.3, както и на електронната й страница - www.kzp.bg.

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                 

                             ДИМИТЪР МАРГАРИТОВ