Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

О Б Я В Л Е Н И Е

2015-10-16

Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, гр. София, пл. “Славейков” № 4А обявява конкурс за заемане на една щатна бройка на длъжността "юрисконсулт" в гр.София на регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград, към главна дирекция "Контрол на пазара"

О Б Я В Л Е Н И Е

юрисконсулт

Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, гр. София, пл. “Славейков” № 4А обявява конкурс за заемане на една щатна бройка на длъжността "юрисконсулт" в гр.София на регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград, към главна дирекция "Контрол на пазара".
Длъжността касае правното обслужване на Комисията за защита на потребителите и на нейната администрация, осигуряване на законосъобразност в дейността на комисията и на издаваните от нея актове.
Размерът на основната заплата за длъжността е 680 лв.
І.Минимални изисквания, на които следва да отговарят кандидатите:
1. Висше юридическо образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър”.
2. Придобита юридическа правоспособност.
3. Изисквания за професионален опит или ранг:
а) минимален професионален опит – не се изисква
б) минимум V /пети/ младши ранг- ако кандидатът притежава такъв.
ІІ. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
–- познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на служителя;
–- умения за работа в екип за постигане на обща цел;
–- умения за писмена комуникация;
–- добри компютърни умения - работа с Windows (Word, Exсel) и интернет, работа с електронни продукти в областта на правото.

ІІІ. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който да се проверят знанията и уменията на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на съответната длъжност. Конкурсът включва и интервю.
ІV. 1. Кандидатите могат да подават заявленията си за участие в конкурса лично или чрез пълномощник в деловодството на Комисията за защита на потребителите - –гр. София, пл. –“Славейков”– № 4А, ет. 4, стая 409 в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса от 16.10.2015 г. до 26.10.2015 г. вкл., като прилагат следните документи:
–-декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;
–-копие от диплома за завършено висше образование, удостоверяваща придобитата образователно- квалификационна степен, както и копие от удостоверението за придобита юридическа правоспособност;
–-копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина и/ или придобития ранг като държавен служител - ако кандидатът притежава такива.
2.При подаване на документите в деловодството, на кандидатите ще бъдат предоставени бланките на заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и декларацията по т. ІV.1.
3. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще бъдат поставени на информационното табло в сградата на Комисията за защита на потребителите, гр. София, пл. "“Славейков”" № 4А, ет.3, както и на електронната й страница - –www.kzp.bg.
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИМИТЪР МАРГАРИТОВ