Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Инфорнация за допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „главен инспектор” в гр. Пловдив на регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, към главна дирекция „Контрол на пазара ” при КЗП

2021-03-05

ИНФОРМАЦИЯ

за допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „главен инспектор” в гр. Пловдив на регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, към главна дирекция „Контрол на пазара ” при КЗП – 1 щатна бройка.

 

Конкурсната комисия, назначена със заповед № 108/23.02.2021 г. на председателя на КЗП, реши:

Допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „главен инспектор” в гр. Пловдив на регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, към главна дирекция „Контрол на пазара ” при КЗП трябва да се явят на тест на 15.03.2021 г. от 11.00 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет.3.

 

Допуснати кандидати:

1. Станьо Златев Златев - Ц-03-174/22.02.2021г.

2. Мариана Христова Лупанова - Бозакова - Ц-03-1518/12.02.2021г.

3. Цвета Димитрова Апостолова - Ц-03- 1626/18.02.2021г.

4. Йоана Михайлова Йончева - Ц-03-1751/22.02.2021г.

5. Димитър Запрянов Тодоров - Ц-03-1787/22.02.2021г.

 

Моля, всички допуснати кандидати да се явят в 10:45ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл. „Врабча” № 1, ет. 3.

Кандидатите да носят документ за самоличност.

На основание чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл конкурсната комисията определи, че резултатите от теста ще се умножават с коефициент 4 /четири/, а от интервюто – с коефициент 5.

Максималният сбор от точките на теста е 100 т., като въпроси от 1 до 10 се оценяват с по 2 т., въпроси от 11 до 20 се оценяват с по 3 т., а въпроси от 21 до 30 се оценяват с по 5 т. Оценката на кандидата се оформя като сбора от точките се дели на 20, за да се получи максимална оценка 5. Теста се счита издържан, ако са получени минимум 80 т. /оценка 4.00/

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 15.03.2021 г. в 13:00 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет.3.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 15.03.2021 г. в 13:30 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет.5.

 

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса са:

  1. Устройствения правилник на КЗП;
  2. Административнопроцесуалния кодекс;
  3. Закона за административните нарушения и наказания;
  4. Закона за защита на потребителите;
  5. Закона за туризма;
  6. Въпроси, свързани с правомощията и функциите на КЗП и задълженията по длъжностната характеристика.

 

Конкурсът включва и интервю.

Заповед № 139 за прекратяване на конкурс РД Пловдив

 

 

ИГНАТ АРСЕНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА