01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


ПРОЦЕДУРИ И МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ ИЛИ НА ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА СТОКИ И УСЛУГИ

 І.Правна уредба: чл.98, чл.101 и чл.102 от Закона за защита на потребителите / ЗЗП, обн.ДВ бр.99 от 9 декември 2005 г., в сила от 10.06.2006 г. /.

ІІ.Участници: Длъжностни лица от ГД „Контрол на пазара” при КЗП, потребители / жалбоподатели / и други заинтересовани лица.

ІІІ.Ред за разглеждане на жалбите на потребители и други заинтересовани лица, предварителна подготовка и извършване на проверка по безопасност на стоките и услугите:

1.Съгласно чл.98 ал.1 от ЗЗП, КЗП е длъжна да приема и разглежда подадените до нея жалби на потребители или на други заинтересовани лица по отношение на безопасността на стоките и услугите, и да образува производство по разглеждането им.
Образуването на производство означава да се създаде административна преписка, да се извършат необходимите проверки по жалбата за установяване наличието/липсата на опасна стока или услуга, предмет на жалбата, с цел предприемане на действия по предотвратяване на разпространението й, ако се установи такава .
По анонимни сигнали производство не се образува.

2.Регистрирането на получените жалби става по следния начин:

2.1.Когато са подадени чрез електронна поща, обикновена поща или лично в деловодството на КЗП, или деловодството на съответната РД при КЗП, жалбите се завеждат чрез пореден входящ номер. При подаването им на „гише на потребителя” в КЗП, потребителят получава входящ номер от дежурния на гишето експерт. Жалбата се регистрира в дневник и се предава в деловодството.

2.2.Когато са подадени на откритите горещи телефонни линии на КЗП или на обявените телефони на територията на съответната РД при КЗП, жалбите се регистрират в дневник и по тях се предприемат незабавни действия. Когато получената в ЦУ на КЗП жалба касае опасна стока/услуга, предлагана на територията на РД при КЗП, същата незабавно се препраща с писмо за предприемане на действия.

3.Когато контролът за безопасност на стоката, обект на жалбата, е от компетенциите на друг контролен орган, жалбата се препраща по компетентност до края на следващия работен ден, считано от датата, на която жалбата е разпределена на съответното длъжностно лице от КЗП или РД при КЗП, като се уведомява нейният подател. Ако жалбата за първи път е заведена в РД при КЗП, то тя незабавно се изпраща по факса до отдел „ОКБС” за препращане по компетентност.
Жалбата не се препраща, когато има данни, че въпросът е отнесен и до компетентния орган.

4.Когато изложеното в жалбата налага извършването на съвместни действия с други контролни органи, КЗП незабавно уведомява писмено съответния контролен орган за вида на изисканото съдействие. При извършване на съвместни проверки, в 7 дневен срок от приключване на проверката, КЗП писмено уведомява подателя на жалбата за резултатите от нея.

5.На жалба от компетенциите на КЗП се реагира незабавно. Могат да се използват всички начини и средства, които не са забранени от закона. КЗП писмено уведомява подателя на жалбата за резултатите от извършената проверка в 7 дневен срок след приключването и.

6.Преди започване на проверката служителите на КЗП следва да установят от кого е подадена жалбата, да съберат данни, както за обекта, посочен в жалбата, така и данни за производителя, вносителя /ако жалбата е за стока от внос/ или за други участници в процеса на нейната реализация, или данни за лицето, предоставящо услугата, ако жалбата касае опасна услуга. Предварителната подготовка следва да бъде извършена във възможно най-кратки срокове.

7.Извършването на проверка по изложеното в жалбата, следва всички процедури, утвърдени с „Указанията за извършване на специализирани проверки по установяване наличието на опасни стоки и услуги на българския пазар”.

8.Когато проверката се извършва на територията на Регионална дирекция при КЗП, след извършването й, директорът на съответната дирекция изпраща окомплектованата преписка с доклад до Гл. директор на Гл. дирекция „Контрол на пазара” с предложение за изпитване на взетите проби, с цел установяване съответствието им с изискванията за безопасност, и издаване на заповеди за налагане на принудителна административна мярка /ПАМ/.

9.Ако след извършване на проверката по документи на търговеца се установи, че производителят, вносителят или дистрибуторът на опасната стока се намират в друго населено място, събраната информация за тях се изпраща в Централното звено на КЗП за събиране и обработване на информация за опасни стоки и услуги, пуснати на пазара. Звеното координира извършването на проверки по веригата за достигане до производител, дистрибутори и доставчиците на услуги.

10.Ако в резултат на изпитването се докаже, че стоката, предмет на жалбата, е опасна, жалбоподателят се уведомява за правото му стоката да бъде заменена с безопасна такава или да му бъде възстановена заплатената за нея сума, съгласно „Наредбата за условията и редът за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки, и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки” / обн.ДВ бр.48 от 13 юни 2006 г., в сила от 10.06.2006 г. /. За целта е необходимо потребителят да посочи, както предпочитания от него начин за обезщетяване и адрес за връзка, така и да приложи документи, установяващи претенцията му по основание и по размер – касова бележка, фактура и други.

11.Подателят на жалбата се уведомява за възможността му да се възползва и от правата си по отношение отговорността на производителя за вреди, причинени от дефект на стока, ако има такива, по глава пета, раздел ІV от Закона за защита на потребителите, а именно:

11.1.На обезщетение подлежат вредите, които са причинени от смърт или телесна повреда на физическо лице, както и от повреждане или унищожаване на вещ, различна от дефектната стока, на стойност не по-малка от 500 лв., когато вещта е ползвана от увреденото лице по предназначение.
Увреденото лице може да упражни правото си на обезщетение за неимуществени вреди, причинени от дефектната стока по общия ред, при вреди, различни от смърт или телесна повреда.

11.2.Искът за обезщетение на вреди, причинени от дефект на стока, може да бъде предявен до три години от датата, на която ищецът е узнал или е следвало да узнае за вредата, дефекта и самоличността на производителя.

11.3.Увреденото лице доказва вредата, дефекта и причинната връзка между тях.

11.4.Погасителна давност: Правата на увреденото лице се погасяват с изтичането на 10 години от датата, на която производителят е пуснал в обръщение стоката, причинила вредата, освен ако увреденото лице междувременно е предявило иск срещу производителя.

11.5.Производителите, дистрибуторите и търговците носят отговорност за вреди, причинени от дефект на произведена или доставена от тях стока

11.6.Отговорност за вредите, причинени от дефект на стока, носи производителят, който я е произвел, независимо дали има вина за дефекта й / безвиновна отговорност /. Отговорността се носи дори, когато стоката е произведена при спазване на съществуващите стандарти и добри практики, или нейното пускане в обръщение е резултат от разрешение, издадено от административен орган.

11.7.Дистрибуторът или търговецът носят отговорност за вредите, причинени от дефект на стока, ако производителят на стоката произведена в РБългария или лицето, внесло стоката, не могат да бъдат установени.

11.8.Производителят може да бъде освободен от отговорност по чл.133 /1/ или отговорността му може да бъде намалена, когато:

• вредите са причинени едновременно от дефектната стока и действия на увреденото лице /потребителя/
• вредите са причинени едновременно от дефектната стока и действия на лице, за което увреденото лице/потребителят/ отговаря

11.9.Отговорността на производителя не може да бъде намалена, когато:

• вредата е причинена едновременно от дефектната стока и от действие на трето лице
• вредата е причинена едновременно от дефектната стока и от бездействие на трето лице

11.10.Когато две или повече лица отговарят за една и съща вреда, отговорността им е солидарна.

Посочените възможности в т.11 за вреди причинени от дефект на стока, не лишават увреденото лице от правото му на обезщетение по друг закон.

12.Длъжностните лица нямат право да разпространяват информацията, станала им известна или получена във връзка с изпълнението на разпоредбите на раздел „Безопасност и качество на стоките и услугите” от ЗЗП, която по своето естество представлява професионална тайна.
Това изискване не се прилага относно характеристиките за безопасност на стоките или услугите, ако обстоятелствата изискват тази информация да бъде направена публично достояние, за да се гарантират здравето и безопасността на потребителите .

13.Централното звено за събиране и обработване на информация за опасни стоки и услуги поддържа регистри на стоките и услугите, представляващи риск за здравето и безопасността на потребителите и за злополуки и наранявания, причинени при ползването на опасни стоки и услуги, включително и тези по постъпилите жалби.
Регистрите са публични и се поддържат на хартиен и електронен носител. Съдържанието на регистрите и организацията по тяхното изграждане и поддържане се определят със заповед на председателя на КЗП.

14.Информацията за опасни стоки и услуги, с която КЗП разполага е публична. Тази информация се предоставя чрез Интернет страницата на КЗП и съдържа идентификация на стоката или услугата, описание на характера на риска и предприетите мерки за предотвратяване на опасността.

15.Настоящите указания и по-нататъшните промени в тях се публикуват на електронната страница на КЗП в Интернет и при поискване се предоставят на потребителите.

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55