01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

07.10.2015 г.
Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка и гаранционна поддръжка на три броя автомобили за нуждите на КЗП" 

17.09.2015 г.
Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Извършване на далекосъобщителна услуга чрез обществена далекосъобщителна мрежа 110 стандарт GSM с национално покритие за нуждите на КЗП" 

10.09.2015 г.
Обществена поръчка с предмет: "Зареждане на персонализирани и неперсонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на обществен транспорт на териториятра на гр. София за нуждите на КЗП"

27.08.2015 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Договор №38/06.08.2014г. с предмет „Анализ на съвместимост и разработка на софтуер” по проект „Хармонизиране на информационната среда на КЗП в условията на оперативна съвместимост” одобрен за финансиране с Договор №13-32-21/19.02.2014г., по Оперативна програма “Административен капацитет”, процедура BG051PO002/13/3.2-04, по приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”, е приключил поради неговото изпълнение на 01.08.2015г.


08.06.2015 г.
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП

 
 "Разработка на софтуер и цифровизиране на програмни средства и въвеждане"

 Предмет на обществената поръчка е "Разработка на софтуер и цифровизиране на програмни средства и въвеждане" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 14-32-22/ 01.09.2014 г. Поръчката е в изпълнение на проект "Създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на системата за помирително производство на КЗП", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", под-приоритет 3.2. "Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост", бюджетна линия BG051PO002/14/3.2-06. Изпълнението й обхваща следните дейности от обхвата на проекта по ОПАК: • Дейност 2: Изграждане на електронен регистър на юридическите лица, изявили съгласие за участие в помирително производство (алтернативно разрешаване на спор); • Дейност 3: Цифровизиране (разработка на програмни средства и въвеждане) на данните в регистъра за постигане на автоматизиран обмен на регистрови данни и информация (под-дейност "разработка на програмни средства"); Цифровизиране (разработка на програмни средства и въвеждане) на данните в регистъра за постигане на автоматизиран обмен на регистрови данни и информация (под-дейност "въвеждане") • Дейност 4: Изграждане на интерфейс, който да дава възможност за връзка на електронния регистър на юридическите лица, изявили съгласие за участие в помирително производство с централните системи на електронното управление и въвеждане на 1 бр. електронна административна информационна услуга в съответствие с разпоредбите на ЗЕУ и изискванията на МТИТС; • Дейност 5: Провеждане на съпътстващо обучение за служителите в КЗП 


28.04.2015 г.
Комисията за защита на потребителите на основание чл. 101а и 101б от ЗОП и във връзка с необходимостта от осигуряване на пропускателния режим и ежедневна, денонощна охрана на помещенията и имуществото на Комисията за защита на потребителите с местонахождение в гр. София, пл. “Славейков” №4А и реакция при пожарна и аварийна ситуация в сградата на КЗП, гр.София, пл.”Славейков”№4а, етаж III, IV  и VI в извън работно време и празничните дни, Ви кани да представите оферта в срок до 17:30 часа на 13.05.2015 г., съгласно условията на публичната покана и посочената по-долу допълнителна информация

09.04.2015 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл. 9а, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и чл. 101б, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, Комисия за защита на потребителите уведомява всички заинтересовани лица, че публична покана, публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код ID 939665, за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на самолетни билети за нуждите на Комисия за защита на потребителите (КЗП), вкл. за централното й управление със седалище гр. София и нейните териториални структурни звена на територията на страната" е оттеглена, поради необходимост от промяна на първоначално обявените условия, състояща се в отстраняване на неяснотите при определяне на прогнозната стойност на поръчката и прецизиране на методиката за определяне на комплексната оценка на офертите. Действията по възлагане на поръчката се преустановяват след датата на оттегляне на публичната покана със заповед № 258/08.04.2015 г. на председателя на КЗП.


27.03.2015 г.
Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Периодична доставка на тонери и консумативи за офис техника за нуждите на КЗП" по реда на чл. 101а, глава осма „а” от Закона за обществените поръчки

17.03.2015 г.
Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Осигуряване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на комисия за защита на потребителите (кзп), включително и на 28 Регионални структурни звена"

11.03.2015 г.
Предмет на обществената поръчка: “Доставка на самолетни билети за нуждите на Комисия за защита на потребителите/КЗП/ , вкл. За централното й управление със седалище гр.София и нейните териториални структурни звена на територията на страната”

11.03.2015 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Отварянето на офертите за обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за осигуряване на публичност и информация по проект "Създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на системата за помирително производство на КЗП" с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и регистрационен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер № 14-32-22/01.09.2014, по Оперативна програма "Административен капацитет", процедура BG051PO002/14/3.2-06, по приоритетна ос ІІІ "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.2. "Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост" ще се извърши на 12.03.2015 г. от 14:00 ч. в сградата на КЗП, пл. "Славейков" № 4А, ет. 3, заседателна зала, при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 


09.03.2015 г.
Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на Комисията за защита на потребителите, вкл. за централното й управление със седалище в гр. София и нейните териториални структурни звена на територията на страната“

27.02.2015 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

На основание чл.39, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки и чл.13, ал.2 от  Вътрешните правила за реда и организацията за планиране, възлагане и провеждане на процедури по обществени поръчки и контрол по изпълнението на сключените договори в Комисията за защита на потребителите е прекратена процедурата по обществена поръчка с предмет "Осигуряване на пропускателния режим и ежедневна, денонощна охрана на помещенията и имуществото на Комисията за защита на потребителите с местонахождение в гр. София, пл. "Славейков" №4А, обслужване на горещия телефон на потребителя 0700 111 22 в извънработно време, почивните и празничните дни и реакция при пожарна и аварийна ситуация в сградата на КЗП, гр.София, пл."Славейков" №4а, етаж III, IV  и VI в извън работно време и празничните дни" 


25.02.2015 г.
Възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за осигуряване на публичност и информация по проект "Създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на системата за помирително производство на КЗП" с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и регистрационен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер № 14-32-22/01.09.2014, по Оперативна програма “Административен капацитет", процедура BG051PO002/14/3.2-06, по приоритетна ос ІІІ "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.2. "Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост"

25.02.2015 г.
Предмет на обществената поръчка: "Доставка  на автомобилно гориво за служебните автомобили на Комисия за защита на потребителите" 

17.02.2015 г.
Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана с предмет: "Осигуряване на пропускателния режим и ежедневна, денонощна охрана на помещенията и имуществото на Комисията за защита на потребителите с местонахождение в гр. София, пл. "Славейков" №4А, обслужване на горещия телефон на потребителя 0700 111 22 в извънработно време, почивните и празничните дни и реакция при пожарна и аварийна ситуация в сградата на КЗП, гр.София, пл."Славейков"№4а, етаж III, IV  и VI в извън работно време и празничните дни" на основание чл. 101а и 101б, Глава осма "а" "Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана" от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

16.02.2015 г.
Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет "Избор на оператор за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа и предоставяне на фиксирани гласови телефонни услуги за нуждите на КЗП"

09.01.2015 г.
Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 101а, глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с предмет "Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на КЗП"

10.12.2014 г.
Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Изработване и доставяне на рекламни и информационни печатни материали за нуждите на проект Европейски потребителски център България" по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки

29.10.2014 г.
Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Официални преводи на документи и други книжа от български на чужди езици, и от чужди езици на български език” по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки 

06.10.2014 г.
Възлагане на обществена поръчка чрез процедура по договаряне без обявление с предмет: „Зареждане на персонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на обществен транспорт на територията на гр. София за нуждите на КЗП” съгласно Заповед № 651/06.10.2014 г. Покана с изх. № Ц-00-2989/06.10.2014 г. е изпратена до определените по процедурата участници. 

01.10.2014 г.
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ВЪЗЛАГАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ В КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (В СИЛА ОТ 01.10.2014Г.)

13.08.2014 г.
Д О Г О В О Р

По проект „Хармонизиране на информационната среда на КЗП в условията на оперативна съвместимост” одобрен за финансиране с Договор № 13-32-21/19.02.2014, по Оперативна програма “Административен капацитет”, процедура BG051PO002/13/3.2-04, по приоритетна ос ІІІ „ Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”


30.07.2014 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Отваряне на ценовите предложения към офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Анализ на съвместимост и разработка на софтуер”


21.07.2014 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с постъпили запитвания по обществена поръчка с Изходящ номер: Ц-01-452 от дата 27/06/2014 обявена от КЗП с предмет: "Хармонизиране на информационната среда на КЗП в условията на оперативна съвместимост" по на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и регистрационен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер № 13-32-21/19.02.2014, по Оперативна програма "Административен капацитет", процедура BG051PO002/13/3.2-04, по приоритетна ос ІІІ " Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.2. "Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост" 


10.07.2014 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Със заповед №419/03.07.2014г. на Председателя на Комисия за защита на потребителите (КЗП) се определя като изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Осигуряване на публичност и информация по проект "Провеждане на специализирано обучение за алтернативно решаване на спорове", с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и регистрационен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер № 13-22-74/03.02.2014, бюджетна линия BG051P0002/13/3.2-04, по приоритетна ос II "Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация"по реда на чл.101 г, глава осма "а" от Закона за обществени поръчки фирма "Дабъл Т" ЕООД, съгласно критерий "икономически най-изгодна оферта"


02.07.2014 г.
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Със заповед №417/02.07.2014г. на Председателя на Комисия за защита на потребителите (КЗП) се определя като изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Провеждане на специализирано обучение за алтернативно решаване на потребителските спорове" фирма ДЗЗД "Консорциум за обучение и добри практики КОДП", съгласно критерий "икономически най-изгодна оферта"


30.06.2014 г.
Възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Анализ на съвместимост и разработка на софтуер” за изпълнение на проект „Хармонизиране на информационната среда на КЗП в условията на оперативна съвместимост” по на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и регистрационен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер № 13-32-21/19.02.2014, по Оперативна програма “Административен капацитет”, процедура BG051PO002/13/3.2-04, по приоритетна ос ІІІ „ Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”

20.06.2014 г.
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за осигуряване на публичност и информация по проект “Провеждане на специализирано обучение за алтернативно решаване на потребителски спорове”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и регистрационен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер 13-22-74/03.02.2014г., бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, по приоритетна ос ІІ “Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. “Компетентна и ефективна държавна администрация”

20.06.2014 г.
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки за услуга с предмет: “Провеждане на специализирано обучение за алтернативно решаване на потребителски спорове”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и регистрационен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер 13-22-74/03.02.2014г., бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, по приоритетна ос ІІ “Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. “Компетентна и ефективна държавна администрация”

30.04.2014 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В резултат на проведена обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Избор на изпълнител за осигуряване на публичност и информация по проект "Хармонизиране на информационната среда на КЗП в условията на оперативна съвместимост" с оглед на оценката на получените оферти, за изпълнител на поръчката е определен "Агура енд Ко" ЕООД


01.04.2014 г.
Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Избор на изпълнител за осигуряване на публичност и информация по проект „Хармонизиране на информационната среда на КЗП в условията на оперативна съвместимост”, и включва следните дейности: 1. Организиране на две пресконференции. 2. Изработка на 200 информационни брошури, представящи резултатите от изпълнението на проекта. 3. Изработване на 50 рекламни комплекта. 4. Изработване на плакати - 2 броя. 5. Реклама в местен вестник - 3 публикации

31.03.2014 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП по реда на глава осма „а” от ЗОП чрез публична покана с предмет: „Осигуряване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Комисия за защита на потребителите (КЗП), включително и на 28 регионални структурни звена”, разделен на 2 (две) обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1: „Осигуряване на универсална пощенска услуга за нуждите на КЗП” по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
Обособена позиция № 2: „Куриерски услуги за нуждите на КЗП” чрез осъществяване на неуниверсални пощенски услуги по Закона за пощенските услуги (ЗПУ).

25.03.2014 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Прекратява се със заповед № 234 от 31.03.2014г. на основание чл.8 ал. 3, Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите възлагането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по изпълнение на проект: „Избор на изпълнител за осигуряване на публичност и информация по проект "Хармонизиране на информационната среда на Комисията за защита на потребителите в условията на оперативна съвместимост"


18.03.2014 г.
Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Осигуряване на пощенски и куриерски  услуги за нуждите на Комисия за защита на потребителите /КЗП/ вкл. и на 28 регионални структурни звена"

07.03.2014 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Със заповед №169/04.03.2014г. на Председателя на Комисия за защита на потребителите (КЗП) се определя като изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Периодична доставка на тонери и консумативи за офис техника за нуждите на КЗП през 2014г." фирмата "Принтрефил" ЕООД, съгласно критерия за оценка на офертите - най-ниска цена.


05.03.2014 г.
Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на Комисията за защита на потребителите, вкл. за централното й управление със седалище в гр. София и нейните териториални структурни звена на територията на страната”

13.02.2014 г.
Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Периодична доставка на тонери и консумативи за офис техника за нуждите на Комисията за защита на потребителите”

29.01.2014 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Обявявам класирането на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.16, ал.4 от ЗОП с предмет Обучения за служителите на КЗП по следните дейности и теми:


27.01.2014 г.
Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Избор на оператор за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа и предоставяне на фиксирани гласови телефонни услуги за нуждите на Комисия за защита на потребителите”

27.01.2014 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Отваряне на ценовите предложения към офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обучения за служителите на КЗП по следните дейности и теми:


07.01.2014 г.
Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Комисия за защита на потребителите"

19.12.2013 г.
Възлагане на обществена поръчка по проект  "Изграждане на административен капацитет за осигуряване на цялостното управление на непрекъснатостта на работата на Комисията за защита на потребителите", за подготовката на документация по провеждане на открита процедура по чл. 16, ал. 8 по ЗОП с предмет: Обучения за служителите на КЗП

04.12.2013 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 29.11.2013г., в 16:30 ч., в сградата на Комисия за защита на потребителите/КЗП/ се събра комисията, назначена със Заповед № 1027/27.11.2013г. във връзка с провеждане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за осигуряване на публичност и информация по проект „Ефективно и ефикасно обслужване на потребителите на административни услуги на КЗП чрез подобряване на знанията и уменията на служителите””.


02.12.2013 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Прекратява се със заповед № 1035 от 29.11.2013г. на основание чл.8 ал. 3, чл. 38, т.5 , чл. 39, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, открита процедура за възлагане на обществена поръчка по изпълнение на проект: „Изграждане на административен капацитет за осигуряване на цялостното управление на непрекъснатостта на работата на Комисията за защита на потребителите“ одобрен за финансиране с Договор СА12-22-6/07.06.2013 по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансиранa от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет - 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-09, по реда на чл.16, ал.4 от ЗОП с предмет Обучения за служителите на КЗП по следните дейности и теми


28.11.2013 г.
 Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет "Изработване и доставяне на рекламни и информационни печатни материали за нуждите на проект Европейски потребителски център България и Комисия за защита на потребителите" по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки

15.11.2013 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Oтносно публична покана за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП по реда на глава осма "а” от ЗОП чрез публична покана с предмет: "Осигуряване на информация и публичност” по проект “Изграждане на административен капацитет за осигуряване на цялостното управление на непрекъснатостта на работата на Комисията за защита на потребителите”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и регистрационен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер СА12-22-6/07.06.2013 г., приоритетна ос II "Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация”.


04.11.2013 г.
За възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:  Осигуряване на "Информация и публичност" по проект "Ефективно и ефикасно обслужване на потребителите на административни услуги на КЗП чрез подобряване на знанията и уменията на служителите"

28.10.2013 г.
Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет "Официални преводи на документи и други книжа от български на чужди езици, и от чужди езици на български език" по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки

22.10.2013 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До всички участници закупили документация за обществена поръчка с предмет: "Изграждане на административен капацитет за осигуряване на цялостното управление на непрекъснатостта на работата на Комисията за защита на потребителите"
ОТНОСНО:  писмо до КЗП с искане за допълнителна информация относно публикувана обществена поръчка от Комисия за защита на потребителите, с решение за публикуване № Ц-00-1324 от дата 03/10/2013


18.10.2013 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за взето решение за определяне на изпълнител по обществена поръчка чрез процедура по договаряне без обявление с предмет: "Зареждане на персонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на обществен транспорт на територията на гр. София" съгласно Заповед № 885/16.10.2013 г. Определеният изпълнител е "Център за градска мобилност" ЕАД.


17.10.2013 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Прекратява се на основание чл. 38, т. 5 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 2 ЗОП възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за осигуряване на публичност и информация по проект „Ефективно и ефикасно обслужване на потребителите на административни услуги на КЗП чрез подобряване на знанията и уменията на служителите””.


09.10.2013 г.
За възлагане на обществена поръчка по проект "Изграждане на административен капацитет за осигуряване на цялостното управление на непрекъснатостта на работата на Комисията за защита на потребителите"

04.10.2013 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За взето решение за възлагане на обществена поръчка чрез процедура по договаряне без обявление с предмет: „Зареждане на персонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на обществен транспорт на територията на гр. София” съгласно Заповед № 807/01.10.2013 г. Покана с изх. № Ц-00-3073/01.01.2013г. е изпратена до определените по процедурата участници.


19.09.2013 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Обявявам класирането на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.16, ал.4 от ЗОП с предмет „Извършване на функционален анализ във връзка с изпълнението на проект „Ефективно управление на Комисия за Защита на потребителите чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси", одобрен за финансиране с Договор МА12-11-11/25.01.2013г. по оперативна програма Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, Приоритетна ос I „Добро управление", подприоритет 1.1 "Ефективна структура на държавната администрация", бюджетна линия В6051РО002/12/1.1.05.,извършено от комисията, назначена със заповед №750/29.08.2013 г. на председателя на КЗП, както следва:


12.09.2013 г.
За възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Изграждане на административен капацитет за осигуряване на цялостното управление на непрекъснатостта на работата на Комисията за защита на потребителите"

12.09.2013 г.
За възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Осигуряване на "Информация и публичност" по проект "Ефективно и ефикасно обслужване на потребителите на административни услуги на КЗП чрез подобряване на знанията и уменията на служителите"

10.09.2013 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 26.08.2013г., в 14:00 ч., в сградата на Комисия за защита на потребителите/КЗП/ се събра комисията, назначена със Заповед №710/22.08.2013г. във връзка с провеждане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет “Избор на изпълнител за осигуряване на публичност и информация по проект “Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси””


05.09.2013 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Отваряне на ценовите предложения към офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на функционален анализ във връзка с изпълнението на проект "Ефективно управление на Комисията за Защита на Потребителите чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси""


29.08.2013 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме всички участници подали оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на функционален анализ във връзка с изпълнението на проект "Ефективно управление на Комисията за Защита на Потребителите чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси""


19.08.2013 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Допълнителни разяснения във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на функционален анализ във връзка с изпълнението на проект „Ефективно управление на Комисията за Защита на Потребителите чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси““, одобрен за финансиране с Договор № A12-11-11/25.01.2013г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос I , “Добро управление“, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация“, бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-05.


05.08.2013 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До всички лица, закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на функционален анализ във връзка с изпълнението на проект „Ефективно управление на Комисията за Зашита на Потребителите чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси, одобрен за финансиране с Договор № А12-11-11/25.01.2013г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия ВG051РО002/12/1.1 -05.


31.07.2013 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До всички лица, закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет: "Извършване на функционален анализ във връзка с изпълнението на проект "Ефективно управление на Комисията за защита на потребителите чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси", финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г.


30.07.2013 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Заповед за прекратяване на публични покани


29.07.2013 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с постъпили въпроси относно документацията по обществена поръчка с предмет: "Извършване на функционален анализ във връзка с изпълнението на проект "Ефективно управление на Комисията за защита на потребителите чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси"


23.07.2013 г.
За възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по проект "Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси"

15.07.2013 г.
„Извършване на функционален анализ във връзка с изпълнението на проект „Ефективно управление на Комисията за Защита на Потребителите чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси””

21.06.2013 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 13.06.2013г., в 14:15 ч., в сградата на Комисия за защита на потребителите/КЗП/ се събра комисията, назначена със Заповед №486/13.06.2013г., във връзка с провеждане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет „Доставка на материали за нуждите на проект "Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси"".


18.06.2013 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 14.06.2013 г. в 12:00 ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите /КЗП/ се извърши процедура по оценяване на получените оферти във връзка с провеждане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: "Провеждане на съпътстващи семинари/обучения и работни срещи във връзка с изпълнението на проект "Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси”.


06.06.2013 г.
За възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на материали за нуждите на проект „Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси”

06.06.2013 г.
За възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Провеждане на съпътстващи семинари/обучения и работни срещи във връзка с изпълнението на проект "Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси"

18.03.2013 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 13.03.2013г., в 14:00 ч., в сградата на Комисия за защита на потребителите/КЗП/ се събра комисията, назначена със Заповед № 257/11.03.2013г. във връзка с провеждане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Комисия за защита на потребителите (КЗП)


01.03.2013 г.
За възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Осигуряване на пощенски и куриерски  услуги за нуждите на Комисия за защита на потребителите /КЗП/ вкл. и на 28 регионални структурни звена”

28.02.2013 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно публична покана за обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на пропускателния режим и ежедневна, денонощна охрана на помещенията и имуществото на Комисията за защита на потребителите с местонахождение в гр. София, пл. "Славейков" № 4А"


21.02.2013 г.
За възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на Комисия за защита на потребителите, включително и нейните териториални структурни звена”

15.02.2013 г.
За възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Осигуряване на пропускателния режим и ежедневна, денонощна охрана на помещенията и имуществото на Комисията за защита на потребителите с местонахождение в гр. София, пл. “Славейков” №4А

30.01.2013 г.
За възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка и гаранционна поддръжка на един брой нов автомобил за нуждите на Комисия за защита на потребителите"

25.01.2013 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Заповед № 34/17.01.2013г. във връзка с провеждане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на КЗП"


16.01.2013 г.
Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет “Избор на оператор за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа и предоставяне на фиксирани гласови телефонни услуги за нуждите на КЗП”

10.01.2013 г.
Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на КЗП", при следните самостоятелно обособени позиции:

Позиция I."Задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите.
Позиция II."Застраховка "Злополука на местата в МПС"
Позиция III."Застраховка на сухопътните превозни средства, безрелсови превозни средства/"Каско"/
Позиция IV."Застраховка на имуществото /"Недвижимо и движимо имущество"/
Позиция V."Застраховане на служителите на Комисия за защита на потребителите /КЗП/, по условията на групова застраховка "Живот"
Позиция VІ. "Медицинска застраховка на служителите на КЗП по време на пребиваване извън територията на Р България/ командировки в чужбина/"


21.12.2012 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Заповед № 1528/21.12.2012г. на Главния секретар на КЗП за определяне на изпълнител на обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет: „Доставка на тонери и консумативи за офис техника за нуждите на КЗП."


10.12.2012 г.
Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на тонери и консумативи за офис техника за нуждите на КЗП"

07.12.2012 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Заповед № 1434/04.12.2012г. на Председателя на КЗП за определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на компютърна техника за нуждите на КЗП”


06.12.2012 г.
Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка и гаранционна поддръжка на три броя употребявани високопроходими автомобила с дата на първа регистрация не по-рано от три години и пробег не по-голям от 20 000 км. за нуждите на КЗП"

26.11.2012 г.
Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на компютърна техника за нуждите на КЗП"

14.11.2012 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 12.11.2012г., в 16:00 ч., в сградата на КЗП се събра комисията, назначена със Заповед № 1257/31.10.2012г. във връзка с провеждане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: „Официални преводи на документи и други книжа от български на чужди езици, и от чужди езици на български език” за Комисия за защита на потребителите/КЗП/.


02.11.2012 г.
Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Официални преводи на документи и други книжа от български на чужди езици, и от чужди езици на български език" – документация за участие и примерни образци

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55